Kékes Turista Egyesület - részletek a természetből
„Gyertek velünk, ...mert egyedül nem megy!”

Hérics TTSE

A L A P S Z A B Á L Y

 • Általános rendelkezések
  • Az egyesület neve: Hérics Természetjáró és Turisztikai Sportegyesület. Rövidítve : HTT SE
  • Székhelye: Bányász út 10., 3033
  • Levelezési címe: Megegyezik a székhely címével.
  • Jelvénye: Szabályos körben a kör belső ívében az egyesület neve. Középen egy szál Tavaszi hérics / védett növény / stilizált képe, alatta Rózsaszentmárton felirat, az alatt pedig az alakulásra utaló 2000. évszám,
  • Az egyesület alapításának éve : 2000. / január 08. /
  • Körbélyegzője : Szabályos körben az egyesület jelvénye.
 • Az egyesület elvi alapjai
  • Természetjáró tevékenységet folytató és azzal kapcsolatos versenyeket szervező, önkéntes tagokból álló tömörülés.
  • Az egyesület olyan szervezet, amely saját értékei alapján önkéntesen szerveződik. Politikai pártoktól és szervezetektől független, politikailag és ideológiailag semleges, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
   Országgyűlési képviselő jelöltet nem állít és nem támogat. Közhasznú tevékenységet folytat, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja, az egyesület tagságát szolgálja és az érdekeiket képviseli.
  • Elutasítja az életkor, nem, nemzetiség, iskolai végzettség, foglalkozás, társadalmi állás, politikai és faji meggyőződés alapján való kirekesztést, kivételezést, elutasítja továbbá a nézeteltérések erőszakos megoldását és a természet kizárólagos erőforrásként való kezelését.
  • Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból -a tevékenység jellegéből fakadóan- nem csak a tagok, hanem bárki más is részesülhet.
 • Az egyesület az 1997. évi CLVI. törvény értelmében közhasznú tevékenységet folytat, működését az egyesületi jogról szóló törvény és jelen alapszabály alapján fejti ki.
 • Az egyesület jogi személy.
 • Az egyesület a Heves Megyei Természetbarát Szövetségen keresztül tagja a Magyar Természetbarát Szövetségnek, továbbá folytatója a rózsaszentmártoni és a Heves megyei természetjáró hagyományoknak.
 • Az egyesület célja, hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását, elterjesztését, a természet védelmét és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását.
 • Az egyesület feladatai
  • Felkeltse a természetjárás iránti igényt, növelje a tagság számát, akik pedig bekapcsolódnak, azokat ösztönözze a rendszeres gyakorlásra.
  • Sport jellegű és kulturális, valamint ismeretterjesztő programokkal szervezze a szabadidő hasznos eltöltését.
  • Túrák, versenyek, és táborok szervezésével teremtse meg hazánk /a lehetőségeken belül más országok és népek/ megismerését, neveljen a hazaszeretetre, és a barátságok elmélyítésére törekedjen.
  • Lássa el a tagok érdekképviseletét.
  • Gondoskodjék a természetjárás fejlesztéséről, a tagok és érdeklődők képzéséről, illetve a vizsgázott túravezetők továbbképzéséről.
  • Fejlessze a jelzett turistaút hálózatot és gondozza azt.
  • Teljeskörű nyilvánossággal tevékenykedve az írott és elektronikus sajtó igénybevételével ismertesse eredményeit és gondjait a célok minél sikeresebb megvalósítása érdekében.
  • A természet- és környezetvédelemben az egyesület szakterületén tegyen meg mindent az élő- és a bennünket körülvevő világ értékeinek megóvása érdekében, és erre nevelje az utódainkat is.
  • Működése és rendezvényei során segítse a bajba jutottakat, vegyen részt a károk megelőzésében és elhárításában.
   Kedvezményekkel támogassa a tagságot és az érdeklődőket a rendezvényeken való részvételben, az utazások, a szállás és a programok megszervezésében.
 • /A. A 6. pontban megjelölt célokat és a 7. pontban részletezett egyesületi feladatokat összevetve a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c./ pontjában meghatározott, közhasznúnak minősülő tevékenységi irányokkal az egyesület működése során a megjelölt jogszabályhely 1. alpontja szerinti egészségmegőrzés, a 4. pontban írt nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, az 5. pontban feltüntetett kulturális tevékenység, a 8. pontban szereplő természetvédelem, állatvédelem, a 9. pontban lévő környezetvédelem, a 10. pontból a gyemek- és ifjúsági érdekképviselet, a 14. alpont szerinti (nem munkaviszony és nem polgári jogi jogviszony keretében ellátott) sport tevékenységet, mint a társadalom és egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenységet vállalja föl és teljesíti.
 • Az egyesület a természetjáró tevékenységet gyalogos formában fejti ki. Nem állít azonban akadályt más természetjárással foglalkozó szakágazat /sítúra, vízitúra, kerékpártúra, barlangtúra / gyakorlására, ha azok feltételei adottak.
 • Az egyesület - közhasznú céljainak megvalósítása érdekében és azt nem veszélyeztetve - vállalkozásokat hozhat létre és tarthat fenn, továbbá részt vehet más társadalmi szervezetek gazdasági társaságok létrehozásában és működtetésében.

Az egyesület tagsága

 • Az egyesület tagja az lehet, aki jelen alapszabályt elfogadja és vállalja a célok és a feladatok megvalósítását.
 • Az egyesületbe való be- és ki lépés önkéntes.
 • A tag köteles fizetni a Magyar Természetbarát Szövetség elnöksége által meghatározott éves érvényesítési díjat, valamint a közgyűlés által jóváhagyott és elfogadott egyesületi tagdíjat.
 • Az egyesületi tagság megszűnik
  • az egyesület megszűnésével
  • kilépéssel
  • az egyesületi tagdíj egy éves elmulasztásával
  • fegyelmi eljárás alapján kizárással
 • A tag jogai és kötelességei
  • joga:
   • a közgyűlésen részt vesz a határozathozatalban és a tisztségviselők megválasztásában szavazattal bír
   • véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet
   • az MTSZ / Magyar Természetbarát Szövetség / kedvezmény-rendszere alapján kedvezményeket és támogatásokat vehet igénybe
  • kötelessége:
   • az alapszabály betartása
   • az egyesület céljainak erkölcsi és gyakorlati támogatása
   • az MTSZ által meghatározott összegű érvényesítési díj évenkénti fizetése
   • a közgyűlés által elfogadott egyesületi tagdíj határidőre történő megfizetése
 • Az egyesület testületeit és a tisztségviselőket a közgyűlésen a tagság választja meg.

A közgyűlés

 • A közgyűlés az egyesület legfelsőbb szerve, évente ülésezik.
 • Tagjai az egyesület tagsága és a vezetőség.
 • Az egyesület által meghívottak, de nem egyesületi tagok a közgyűlésen kizárólag tanácskozási joggal vehetnek részt.
 • Az egyesület tagsága a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik.
 • A közgyűlésről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet két hitelesítő tag és a jegyzőkönyv vezetője ír alá.
 • A jegyzőkönyv tartalmazza:
  • a helyet és a dátumot
  • az arra történő utalást, hogy az ülés összehívása szabályszerű volt-e
  • a levezető elnök-, a hitelesítő tagok- és a jegyzőkönyv vezető személyének megjelölését
  • a vitatott pontok főbb tartalmát, a hozzászólások lényegét
  • az elfogadott határozatok szövegét és sorszámát, a döntést támogatók és ellenzők számarányának feltüntetésével
  • a határozatok elleni tiltakozásokat az indok és az előterjesztő személyének feltüntetésével
  • az elutasított határozatok szövegét és sorszámát
  • a jegyzőkönyv mellé csatolni kell a jelenléti ívet
 • A jegyzőkönyvet az egyesület székhelyén határozatlan ideig meg kell őrizni oly módon, hogy abba a tagság igény szerint beletekinthessen.
 • A közgyűlés helye eltérhet az egyesület székhelyétől.
 • A soros /rendes/ közgyűlés időpontját egy hónappal előbb közzé kell tenni, és a létszámot az előző év végi taglétszám alapján kell meghatározni.
 • A közgyűlés előtt 30 nappal a tagságot írásban kell értesíteni a napirendi pontokról és a közgyűlés anyagairól.
 • A szabályosan összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontok esetében határozatképes mindaddig, amíg a szavazatra jogosultak ötven százaléka plusz egy fő jelen van.
 • A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. A közgyűlés határozatait évente "1"-el kezdődő sorszámozással kell ellátni törve a meghozatal évével, hónap és nap dátumával. A tárgyévben megszületett határozatokat (a jegyzőkönyvben rögzült szövegezéssel mindenben egyezően) az egyesület a határozatok könyvében tartja nyilván.
 • Titkos szavazást kell tartani a tisztségviselők választása és visszahívása esetén, kivéve, ha a tagság több mint a fele azt nem kéri.
 • Az egyesület feloszlatásához vagy más szervvel való egyesüléshez kétharmados többség kell.
 • A közgyűlés nyilvános.
 • Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagság egyharmada igényli, vagy a megválasztott vezetőség az ok és a cél megjelölésével kéri, továbbá, ha bíróság elrendeli.
 • A rendkívüli közgyűlés tagjai az azt megelőző közgyűlés tagsága. Az összehívás rendjét, helyét és időpontját a vezetőség határozza meg.
 • A közgyűlés kizárólagos hatáskörei:
  • Az alapszabály jóváhagyása és változtatása
  • A vezetőség és a különféle bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása.
  • A vezetőség és a bizottságok beszámoltatása.
  • A költségvetés elfogadása és az éves beszámoló jóváhagyása.
  • A munkaterv elfogadása.
  • Az egyesület feloszlatása vagy más szervekkel való egyesülés kimondása
  • A közgyűléshez beterjesztett fellebbezések elbírálása.
  • Egyes hatásköreit ideiglenesen a vezetőségre átruházhatja.

A vezetőség

 • A közgyűlés öt évre választ vezetőséget.
 • A vezetőség hat személyből áll
  • elnök
  • titkár
  • gazdasági vezető
  • túrafelelős I.
  • túrafelelős II
  • ifjúsági felelős
 • A vezetőség tagjai, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek nyilatkozni arról, hogyha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek.
  • Nem lehet a vezetőség tagja az a személy, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkemények alól nem mentesül.
  • Két évig nem lehet ezen egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be -annak megszüntét megelőző két évben legalább egy évig- vezető tisztséget, amely az adózás rendjéról szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
  • A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója ( Ptk. 685. § b./ ), élettársa, a határozat alapján a kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.)
 • A vezetőség szükség szerint, de legalább három havonta tart ülést. A vezetőség ülései nyilvánosak, azon tanácskozási joggal vehetnek részt a vezetőség által meghívottak. Döntéshozatali joggal kizárólag a közgyűlés által megválasztott tisztségviselők rendelkeznek.
 • A vezetőség munkaterv alapján dolgozik. A munkaterv szerinti vezetőségi ülés összehívásáról a titkár gondoskodik. Az ülés előtt tizennégy nappal írásos meghívót küld a napirendi pontokról és a tárgyalásra kerülő anyagokról.
 • A vezetőség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, s szavazategyenlőség setén a levezető elnök szava dönt.
 • A vezetőség
  • végrehajtja a közgyűlés határozatait, szervezi az egyesület tevékenységét
  • éves eseménynaptárt állít össze
  • gazdálkodási jelentést készít
  • javaslatot tesz különféle elismerésekre és kitüntetésekre
  • munkáltatói jogot gyakorol az esetleges megbízások esetén
  • gondoskodik a megüresedett tisztségviselői hely ideiglenes betöltéséről
  • beszámol a közgyűlésnek
  • fegyelmi döntéseket hozhat

A tisztségviselők

 • Az egyesület elnöke
  • elnököl a közgyűlésen és a vezetőségi ülésen
  • képviseli az egyesületet az állami és társadalmi szervek, jogi személyek, személyek és a bíróság előtt. Az elnök képviseleti jogát önállóan gyakorolhatja.
  • pénzfelvétel és kifizetés, illetve a bankszámla feletti rendelkezés esetén -a gazdasági vezetővel együttesen gyakorolt jogosultság keretében- aláírási joggal rendelkezik
  • feladatait társadalmi munkában látja el
 • Az egyesület titkára
  • a közgyűlés és a vezetőség határozatai szerint intézi az egyesület ügyeit, előkészíti a vezetőség üléseit, döntéseit
  • szükség esetén összehívja a rendkívüli vezetőségi ülést
  • a határozatok tartalmáról, időpontjáról és hatályairól, valamint a szavazatokról nyilvántartást vezet
  • felelős a gazdálkodási rend megtartásáért
  • képviseli az egyesületet az állami és társadalmi szervek, személyek, jogi személyek, valamint a bíróság előtt, amely képviseleti jog gyakorlására önállóan jogosult.
  • pénzfelvétel és kifizetés, illetve a bankszámla feletti rendelkezés esetén -a gazdasági vezetővel együttesen gyakorolt jogosultság keretében- aláírási joggal rendelkezik
  • feladatait társadalmi munkában látja el
 • Az egyesület gazdasági vezetője
  • elkészíti a költségvetési javaslatot, s ismerteti azt a vezetőséggel
  • gondoskodik a kötelezettségek átutalásáról, kifizetésekről
  • megszervezi a tagdíjbeszedést és elszámolást
  • gondoskodik a természetbarát érvényesítésről, összhangban a Heves Megyei Természetbarát Szövetséggel
  • közreműködik a felszerelési cikkek, eszközök, nyomtatványok beszerzésében
  • pénzfelvétel és kifizetés, illetve a bankszámla feletti rendelkezés esetén -az elnökkel, vagy a titkárral együttesen gyakorolt jogérvényesítés alapján- aláírási joggal rendelkezik
  • irányítja az egyesület gazdálkodását és a pénztári bizonylatokat a vonatkozó törvények betartásával vezeti
  • gondoskodik - ha van - kulcsosház, turista menedékház, turista szálló üzemeltetéséről
  • összeállítja a pénzügyi és gazdasági beszámolókat
  • feladatait társadalmi munkában látja el
 • Az egyesület túrafelelősei
   /a feladatok sokrétűsége okán a közgyűlés két túrafelelőst választ, akik azonos jog és feladatkörrel rendelkeznek /
  • részt vesznek a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtásában
  • szervezik az eseménynaptárban feltüntetett túrákat, versenyeket, utazásokat s gondoskodnak a túravezetők kijelöléséről
  • a rendezvényeken személyre szabott feladatokat látnak el
  • felelősök a túrák zavartalan lebonyolításáért, szükség esetén a verseny útvonalán biztonsági őröket jelölhetnek ki
  • a túrafelelősök, amennyiben túravezetői vizsgával rendelkeznek, úgy kötelesek levezetni a rájuk eső túrákat
  • rendszeres kapcsolatot tartanak az egyesület tagságával, s a programokról időben tájékoztatják őket
  • megszervezik az utazásokat, adott esetben a szállásokról is gondoskodnak
  • feladataikat társadalmi munkában látják el
 • Az egyesület ifjúsági felelőse
  • részt vesz a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtásában
  • gondoskodik az egyesület utánpótlásáról, felkelti az ifjúság figyelmét, érdeklődését a természetjárás szépségei iránt
  • rendszeres kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel, s azokkal a szülőkkel, akiknek gyermekei részt vesznek az egyesület programjaiban és tagjai az egyesületnek
  • gondoskodik arról, hogy az ifjúság megtalálja helyét a természetben, s elősegíti a fiatalok fejlődését, továbbmenetelét
  • aktívan közreműködik a nyári táborok megszervezésében
  • feladatait társadalmi munkában látja el

Az egyesület egyéb szervei

 • A közgyűlés számvizsgáló bizottságot választ öt évre elnökkel és két taggal.
 • Elnökévé és tagjaivá nem választható, aki a vezetőség tagja, vagy elnöke, illetve aki büntetés hatálya alatt áll, továbbá az a személy, aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, az sem aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül (kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szevezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást), valamint az (kivéve a büntetés hatálya alatt álló személy esetkörét), aki az előzőekben megjelölt, összeférhetetlenséggel érintett személyek hozzátartozója. A számvizsgáló bizottság tagjai kötelesek nyilatkozni arról, hogyha hasonló tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek.
 • A számvizsgáló bizottság testületként jár el.
  • határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van az ülésen, vagy a bizottság munkáját végzi
  • határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza
  • ügyrendjét maga állapítja meg, melyben szerepel az ellenőrzés ütemterve is
  • feladata a törvényesség, a gazdálkodás rendszeres ellenőrzése, szakmai segítése
  • az egyesület vezetőitől felvilágosítást kérhet, a könyvekbe, iratokba beletekinthet és észrevételt tehet
  • az éves elszámolást hitelesítő záradékkal látja el
  • ha a bizottság a gazdálkodási tevékenységben jog, alapszabály vagy határozatsértő eseteket tapasztal, akkor rendkívüli vezetőségi ülés összehívását kezdeményezheti és javaslatot tehet annak napirendjére
  • a bizottság feladatait társadalmi munkában látja el

Az egyesület gazdálkodása

 • Az egyesület a rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel a vezetőség által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik. Az alapító okirat 2. b. és 9. pontjában írt rendelkezéssel összhangban a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag a létesítő okiratban megjelölt célra fordíthatja.
 • Az egyesület bevételei:
  • a tagság tagdíja
  • személyek, jogi személyek anyagi támogatása
  • adományok, alapítványoktól származó bevétel
  • rendezvények bevételei
  • szolgáltatási tevékenység ellenértéke
  • az alaptevékenység szerinti gazdálkodás eredménye
  • reklám tevékenység szponzorálása
  • állami támogatás
  • pályázatokon nyert támogatások
  • közérdekű tevékenységet támogató természetes és jogi személyek adományai
  • önkormányzati támogatás
  • egyéb bevételek / átengedett pénzeszközök /
  Az egyesületre háruló költségnemek az alábbiak lehetnek:
  • a közhasznú tevékenység közvetlen ráfordításai, kiadásai,
  • az egyéb cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült közvetlen költségek,
  • a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység közvetett költségei, amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
  A cél szerinti tevékenységből és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket, valamint ráfordításokat elkülönítetten kell nyilvántartani. A további nyilvántartási kötelezettség tekintetében az egyesületekre általában irányadó könyvvezetési szabályok érvényesülnek.
 • Az egyesület az államháztartás alrendszereitől -a normatív támogatás kivételével- csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. Ezen szerződésben meg kell határoznia a támogatás elszámolásának feltételeit és módját.

  A fentiek szerint elnyert és ezáltal igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és felhasználásuk feltételeit a megyei sajtó (Heves Megyei Hírlap) útján nyilvánosságra kell hozni annak érdekében, hogy az egyesület által nyújtható célrarendelt juttatások bárki által megismerhetőek legyenek. Nem részesülhet támogatásban a pályázatért és annak elbírálásáért felelős személy, továbbá az, aki a támogatást nyújtotta, valamint az előzőekben felsorolt személyek hozzátartozói - kivéve a bárki által, megkötés nélkül igénybe vehető, illetve a tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatásokat.

  Az egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételt, amelyből az következne, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van.

  Színlelt pályázat cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat! A pályáztatás elrendeléséről, a pályázati feltételekről és az elbírálás részletszabályairól a pályázat közzétételét megelőzően legalább 15 nappal korábban a vezetőség írásba foglalt határozattal dönt.

Az egyesület vagyona

 • készpénz, követelés, ingó és ingatlanvagyon, értékpapír, tőkerészesedés, melyek a közhasznú tevékenységet kell, hogy szolgálják. A befektetési tevékenység nem veszélyeztetheti az egyesület likviditását, a közhasznú szolgáltatások nyújtását.
 • Az egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak az egyesületi díjat kötelesek megfizetni, az egyesület tartozásaiért nem felelnek. Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem ajánlhatja fel, illetve azt hitel törlesztésére nem fordíthatja.
 • Az egyesület javára, vagy nevében történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, vagy más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogaik csorbításával, vagy az emberi méltóságuk sérelmével és e tevékenység csak az egyesület írásbeli meghatalmazása alapján történhet. Az egyesület részére juttatott adományokat könyv szerinti-, ennek hiányában a szokásos piaci értéken nyilvántartásba kell venni.
 • Feloszlás vagy egyesülés esetén az egyesületi törvény előírásai az irányadók.

Az egyesület működésének nyilvánossága

 • Az egyesület vezetősége köteles gondoskodni arról, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokról bárki időben értesülhessen. A nyilvánosság a közgyűlés, a vezetőség és a számvizsgáló bizottság (a továbbiakban együtt: vezető testület) határozatai esetében a Határozatok Könyvébe való szabad betekintés útján, illetve a fent megjelölt testületek döntéseinek és közleményeinek az egyesület székhelyén elhelyezett hírdető táblára való kihelyezése révén, a pályázati felhívások és az egyesület által szervezett programok, valamint a nagynyilvánosság érdeklődésére számot tartó határozatok esetében a vezető testület rendelkezése szerint Heves Megyei Hírlapban történt közzététele nyomán valósul meg. A vezető testület a határozat tartalma alapján konkrét személyekre vonatkozó döntéseit a jelenlévőkkel kihírdetéssel, a távollévő érintettekkel pedig a határozat teljes szövegének személyre szóló ajánlott postai küldeményben való megküldése útján közli.
 • Az egyesület köteles (számviteli szabályok rendelkezései szerint) éves beszámolót és ezzel párhuzamosan (az 1997. évi CLVI. Tv. 19. §-a alapján) közhasznúsági jelentést készíteni, amelyek elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. A jelentésnek tartalmaznia kell: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást, a cél szerinti juttatások tételes kimutatását, a központi költségvetési szervtől-, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzattól, vagy az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitól kapott támogatások mértékét külön-külön, továbbá vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokat az érték, vagy összeg feltüntetésével, valamint a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi (szöveges) beszámolót. Az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés megtárgyalására összehívott nyilvános közgyűlésen a fenti jelentések tartalmát a levezető elnök a jelenlévők előtt szó szerint ismerteti. Az elfogadott beszámolót és jelentést az erre vonatkozó határozattal együtt a jelenlévőknek felolvassa, a vezetőségi tagoknak, a számvizsgáló bizottság elnökének, valamint minden további érintett személynek és szervezetnek -a közgyűlési jelenléttől függetlenül- ajánlott postai levélben is megküldi.
  A közhasznú jelentést úgy kell elkészíteni, hogy abból az egyesület közhasznú jellege, tevékenységének lényegi jellemzői, az arra felhasznált források és az érintettek köre is megállapítható legyen.
  Az éves közhasznúsági jelentésbe és beszámolóba bárki szabadon betekinthet, illetve arról saját költségére másolatot készíthet. A szabad betekintésen túl az elfogadásra jogosult közgyűlés határozatba foglaltan az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés esetében az alapszabály 56. pontjában írt nyilvánosságra hozatali mód felől (faliújság, Heves Megyei Hírlapban való közzététel) is rendelkezhet.
  Az egyesület köteles a közhasznúsági státuszának megszűnésekor az esedékes köztartozásait rendezni, illetve a közszolgáltatásra irányuló szerződésiből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
 • A közhasznú jelentését az éves beszámolót úgy kell megőrizni, hogy abba bárki betekinthessen.
 • Az egyesület működésével kapcsolatos iratokba a vezetőség tagjai, valamint az általuk, vagy a közgyűlés által megbízott személyek bármikor betekinthetnek.
 • Az adóellenőrzést az egyesület székhelye szerint illetékes adóhatóság látja el, a költségvetési támogatások felhasználását az Állami Számvevőszék ellenőrzi, a törvényességi felügyeleti jogot pedig a közhasznú tevékenység tekintetében a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség gyakorolja.

Rózsaszentmárton, 2000. január 08.

A 2000. évi június hó 03. napján megtartott rendkívüli közgyűlés által a 7/2000 (VI.03.) Kgy. sz. határozattal elfogadott alapszabály-módosítást az okirat vastag szedéssel kiemelt része tartlamazza, amelyet aláírásunkkal is hitelesítünk.

Kelt.: Rózsaszentmártonban, 2000. évi június hó 03. napján.

Patay Zsolt hitelesítő tag, Turi Katalin hitelesítő tag, Rózsa Attila elnök, Molnár Zsolt titkár

Az okirat-módosítást készítette és ellenjegyezte: dr. Koleszár Dénes ügyvéd

2000. 06. 03.

LEGUTÓBBI HÍREINK

 FONTOSABB ESEMÉNYEK

ESEMÉNYNAPTÁR

2024. március
H
K
SZe
Cs
P
SZo
V
 
 
 
 
1
3
4
5
6
7
8
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
31
2024. április
H
K
SZe
Cs
P
SZo
V
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
29
30
 
 
 
 
 
2024. május
H
K
SZe
Cs
P
SZo
V
 
 
2
3
6
7
8
10
12
13
15
16
17
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
31
 
 

BEJELENTKEZÉS

Ha a kekesturista.hu oldalon minden funkciót el szeretnél érni, be kell jelentkezni!

Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Ha még nem regisztrált látogatónk, akkor itt megteheti!

 

1plusz1 százalék
Várak a Mátrában
Rákóczi túramozgalom
Keresztek nyomában túramozgalom
Egererdő Zrt.
Expodom
Kékes Turista Egyesület - 3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1. - info@kekesturista.hu